МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: КРИТЕРІЇ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ

А.П. Стефаненко-Шупик, Л.В. Сахневич

Анотація


 Запропоновано теоретико-методологічні основи реалізації процедур моделювання розвитку інтелектуального потенціалу виробничо-економічних систем. Їхні базові положення ґрунтуються на принципах: самозбереження виробничо-економічної системи; відродження та впровадження наукоємних і високотехнологічних видів продукції; конструювання оновленої системи організаційно-економічних відносин на засадах домінування у їх сукупності об’єктів із більш вагомими мотиваційними та інноваційними характеристиками.

 Предложены теоретико-методологические основы реализации процедур моделирования интеллектуального потенциала производственно-экономических систем. Их базовые положения основаны на принципах: самоорганизации и регенерации; внедрения высокотехнологических видов продукции; построения новой системы организационно-экономических отношений на основе доминирования объектов с существенными мотивационными и инновационными характеристиками.

 It is offered teoretiko-methodological bases of realization of procedures of design of development of intellectual potential of the virobniche-ekonomichnikh systems. Their base positions are based on principles: self-preservation of the virobniche-ekonomichnoy system; revival and introduction of naukoemnikh and highly technological types of products; constructing of the renewed system organizationally economic relations on principles of prevailing in their aggregate of objects with more ponderable motivational and innovative descriptions.


Ключові слова


Інтелектуальний потенціал; прогресивні технології; інноваційна здатність; технологічна конкурентоспроможність; Интеллектуальный потенциал; прогрессивные технологии; инновационные возможности; технологическая конкурентоспособность; Intellectual potential

Посилання


Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України [Текст] / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. - 2005. - № 4.- С. 35 – 47. 2. Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення [Текст] / О. І. Амоша // Економіст – 2005. - №6. – С. 28 – 32. 3. Голіков В. І. Наміри, реалії, можливості та шляхи реалізації інноваційної стратегії розвитку економіки України [Текст] / В. І. Голиков // Економіка і прогнозування. - 2004. - Ін-т прогнозування НАН України. – С. 31 – 38.

. Микитенко В. В. Економічне зростання: ендогенна теорія, інституційне середовище та проблеми їх розвитку / Микитенко В. В. // Україна – Латвія – ЕС: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон – Рига: Херсон, ПП Вишемирський, 2008. – С. 147 – 158.

Бланк И. А. Управление капиталом: Учебный курс. / Бланк И. А. – К.: Изд-во Эльга, Ника-Центр, 2004. – 576 с.

Потенціал України та його реалізація / Спільний звіт Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національного банку України «Розбудова спроможності до аналізу соціально-економічних результатів і потенціалу в Україні». –– К.: МЦПД, 2009. – 110 с.

Географический справочник ЦРУ. Справочное издание. – Екатеринбург.:

Из-во У-Фактория, 2009. – 707 с.

Науково-аналітична доповідь. Електроний ресурс ISI Essential Science Indicators. Режим доступу: http://esi.isiknowledge.com

Статистична база даних. Електронний ресурс. режим доступу: http://www.cisstat.com/rus/index.htm.

Статистична база даних. Електронний ресурс. режим доступу: http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/Default.asp?lang=14.

Статистична база даних. Електронний ресурс. режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11380.

Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / Микитенко В. В., Алимов О. М. // Продуктивні сили України. науково-теоретичний економічний журнал. К.: – РВПС України НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151.

Микитенко В. В. Дослідження складних систем та використання методів адаптивного управління для досягнення загальної рівноваги / Микитенко В. В., Барканов В. І. // Стратегія розвитку України. (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. – Вип. 1 – 2 / Головний редактор. О. П. Степанов. – К.: НАУ, 2009. – 457 с. – С. 58 – 69.

Бауліна Т.В. Формування державної політики розвитку інноваційно-інтелектуальної сфери: Монографія [Текст] / Т.В. Бауліна. – Київ, РВПС України НАН України, Вид-во ПП Вишемирський, 2010. – 384 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована