ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

К.В. Кутрань

Анотація


 На основі поглибленого аналізу теоретико-методологічних підходів до дослідження венчурного капіталу уточнено зміст економічної категорії "венчурний капітал". Визначено його специфіку та переваги, місце і роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки країни. Обґрунтовано організаційний механізм венчурного фінансування, у якому систематизовано його складові.

 На основе углубленного анализа теоретико-методологических подходов к исследованию венчурного капитала уточнено содержание экономической категории "венчурный капитал". Определены его специфика и преимущества, место и роль в обеспечении инновационного развития экономики. Обосновано организационный механизм венчурного финансирования, в котором систематизированы его составляющие.

 Based on in-depth analysis of theoretical and methodological approaches to the study of venture capital to clarify the content of economic categories "venture capital". Determined its specificity and the advantages of the place and role in the innovation development of economy. It is proved the organizational mechanism of venture financing in which its components systematized.


Ключові слова


інвестиції; інновації; інвестиційно-інноваційна модель; інноваційний проект; венчурний капітал; венчурний фонд; венчурне фінансування; організаційний механізм; ризик; прибутковість; инвестиции, инновации; инвестиционно-инновационная модель

Посилання


Абрютіна А., Скляр І. Д. До питання фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства /[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/4408/1/tezy_Abryutina.pdf>

Бунчук М. Электронный бюллетень «Технологический бизнес»/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number1/page02.htm> 3. Венчурний капітал /[Щорічник бюро статистики Австралії: VENTURE CAPITAL AND LATER STAGE PRIVATE EQUITY A USTRALIA/ - Australia.]. – 2009-10. – 20 с.

Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону [Текст]// Актуальні проблеми економіки. -2007. - №8 (74). - С. 101-105.

Горбачова Ю.І. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1289/1/24-28_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf>

Грозний І. С. Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2006. — 21 с.

Дамянова Л. Венчурный капитал / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it4b.icsti.su/itb/f_30.html>

Дамянова Л. Венчурный капитал как элемент инновационной инфраструктуры в Болгарии // Экономика и математические методы. - 2002. -. №3. - С. 11-19.

Кардаш О.М. Генезис, суть та значення венчурного капіталу у ситемі фінансового забезпечення інноваційної діяльності[Текст]/ Економічний простір. – 2008. – №19 – С.198-204.

Комарова И. П. Венчурный капитал как фактор инновационного развития трансформирующейся экономики / автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.01 – Экономическая теорія, Москва, 2009. – 23 с.

Косенко А. В. Інноваційно-інвестиційна складова формування конкурентоспроможності національної економіки/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/3/12.pdf>

Кудрявцев И. А. Венчурный капитал в экономике современной России : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 : Кострома, 2005. – 157 c.

Матеріали пресс-центру Національної асоціації венчурного капіталу NVCA [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nvca.org/>

Опанасюк В. В. Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу/ автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. – 21 с.

Проект Закону про венчурну діяльність в інноваційній сфері/ [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30849>

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.

Чайра С. Розмови про бізнес з Перкінсом = Talking Business With Perkins of Kleiner Perkins: Venture Capital / С.Чайра//New York Times. - 1984. - № 45. - с. 55-59

Череп А.В., Іванова А.Г. Венчурне інвестування – пріоритетний напрям фінансування інноваційної діяльності/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_37/Statti/11.pdf>

Шатило О.А. Фінансово-економічні форми реалізації інноваційно-інвестиційної політики в Україні /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_1/files/DU110_28.pdf>

Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Українських містах [Текст]/ За загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2008. – 64 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована