УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О.В. Брезіцька

Анотація


 У статті розглянуто розуміння чинників вартості та їх вплив на формування та управління вартістю підприємства.

 В статье рассмотрено понятие факторов стоимости и их влияние на формирование и управление стоимостью предприятия.

 In the article, understanding of factors of cost and their influence is considered on forming and management of enterprise a cost.


Ключові слова


вартість; фактор; чинник вартості; управління; попит; пропозиція; стоимость; фактор; фактор стоимости; управления; спрос; предложение; cost; factor; factor of cost; management; demand; suggestion

Посилання


Костирко Р.О.,Тертична Н.В., Шевчук В.О.,Комплексна оцінка вартості підприємства:[Текст] Монографія / За заг. ред.докт.екон.наук, академіка НАН України М.Г.Чумаченка.-2-ге вид.перероб.і доп.-Х.:Фактор,2008.-278с.

Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний:оценка и управление[Текст] /Пер.с.англ.М.-ЗАО»Олімп-бизнес»,1999.

Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. [Текст] Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.

Момот Т. Оцінка вартості бізнесу:сучасні технології. [Текст] -Х.:Фактор,2007.-224с.

Cтарюк П.Ю.Управление стоимостью компании как основная задача корпоративного управления[Електронний ресурс].-Режим доступу: http//www.cfin.ru


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована