ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

О.М. Бондаренко,, М.П. Білан

Анотація


 В статті досліджуються питання щодо суті облікової політики, виходячи з національних стандартів бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій Міністерства фінансів України і практичного досвіду підприємств. Також визначено значення облікової політики, як основного документа, який забезпечує діяльність підприємств згідно з потребами фінансової звітності і управління виробничим процесом. Розглянуто засоби удосконалення облікової політики відповідно до вимог МСФЗ.

 В статье исследуются вопросы осносительно сути учетной политики, исходя из национальных стандартов бухгалтерского учета, методических рекомендаций Министерства финансов Украины и практического опыта предприятий. Также определено значение учетной политики, как основного документа, который обеспечивает деятельность предприятий согласно потребностям финансовой отчетности и управления производственным процессом. Рассмотрены средства совершенствования учетной политики в соответствии с требованиями МСФО.

 This article investigates the issue of accounting policy in accordance with national accounting standards, recommendations of the Ministry of Finance of Ukraine and business experience. Also defined accounting policy as the main document, which provides activities of enterprises according to the needs of financial reporting and process control. Meaningfulness of improving accounting policy under IFRS.


Ключові слова


облікова політика підприємства; положення (стандарти) бухгалтерського обліку; підприємство; наказ про облікову політику; методи обліку; учетная политика предприятия; положения (стандарты) бухгалтерского учета; предприятие; приказ об учетной политике

Посилання


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 із змінами та доповненнями - www.kiev.rada.gov.ua;

Лист Міністерства фінансів України від 21.12 2005 р. №31-34000-10-5/27793 «Про облікову політику» - www.minfin.gov.ua ;

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - www.minfin.gov.ua;

Положення стандарт бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87- www.kiev.rada.gov.ua;

Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник – 3-тє вид.. [Текст] / А.Н.Діденко. – К.: - Либідь, 2001. – 384 с.;

Л.В. Івченко Концептуальні засади облікової політики Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. [Текст] – 2009. – № 14. – с. 246- 256;

Маркіян Щирба Документальне оформлення облікової політики підприємства / Економічний аналіз. Науковий збірник. - 2008. – № 2(18). – 405с.;

Т.І. Лозова Облікова політика: проблеми формування. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. Науковий збірник. [Текст] - Кривий Ріг: Вісник КЕІ КНЕУ. - 2009. - № 1 (17). - с. 59 – 70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована