СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Т.Н. Шкода, Ю.О. Падалко

Анотація


 В статті досліджено сутність людського потенціалу підприємства, обґрунтовано прирівняння трудового та кадрового потенціалів, а також визначено, що людський потенціал є більш наповненим поняттям порівняно з трудовим та кадровим потенціалами.

 В статье исследована сущность человеческого потенциала, обосновано уравнение трудового и кадрового потенциалов, а также определено, что человеческий потенциал является более содержательным понятием по сравнению с трудовым и кадровым потенциалами.

 Human potential content is analyzed and equation of labor potential and personnel potential is argued in this article. It is also defined that human potential is more substantial term than labor potential and personnel potential.


Ключові слова


підприємство; робоча сила; трудові ресурси; персонал, кадри; людський потенціал; трудовий потенціал; кадровий потенціал; людський капітал; предприятие; рабочая сила; трудовые ресурсы; персонал; кадры; человеческий потенциал; трудовой потенциал

Посилання


Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. [Текст] — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: Автореф. дис.... д.е.н.: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. [Текст] — К., 2002. — 36с.

Доронина М. Факторы эффективного использования человеческих ресурсов предприятия [Текст] / Доронина М., Григоренко А., Аведян Л. // Бизнесинформ. – 1999. - № 9-10.

Залознова Ю.С. Управління персоналом вугільної шахти: оцінка стану та стратегії розвитку: Монографія [Текст] / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2008. – 380 с.

Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. [Текст]/ Кириченко О.А. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Текст] / Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – К., 2003. – 233 с.

Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал, персонал, якість. [Текст] / І.О. Борисюк [та ін.]; за ред. В.І. Щелкунова, Г.В. Жаворонкової. – Київ: Наукова думка, 2010. – 620с.

Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: Монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. [Текст] – Донецьк, 2008. – 468 с.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: Колективна монографія / За ред. Е.М. Лібанової. [Текст] – К.: Ін-т демогр. та соц. дослідж. НАН України, 2007. – 328 с.

Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие [Текст] / Под ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. – 312 с.

Маркс К. капитал. Критика политической экономии. Т.1. [Текст] – М.: Политиздат, 1973. – 907 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. [Текст] – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Механізми управління розвитком соціально-економічних систем: моногр. [Текст] / О. В. Мартякова [та ін.]; за заг. ред. О.В. Мартякової. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 688 с.

Оганесян И.А. Управление персоналом организации: Учеб. пособие [Текст] / Оганесян И.А. – Мн.: Амалфея, 2000. – 256 с.

Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебное пособие [Текст] / [под ред. Абдуллаева Н.А., Колайко Н.А.]. – М.: Издательство «ЭКМОС», 2000. – 352 с.

Слиньков В.А. Управление персоналом: практические рекомендации [Текст] / Слиньков В.А. – 2-е изд. – К.: Алерта, КНТ, 2006. – 240 с.

Стасів Р.В. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на трудову діяльність персоналу. [Текст] - Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 21. – К.: НАУ, 2009. – 265 с. – С. 194-197.

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України: Монографія. [Текст] – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 315 с.

Щелкунов В. И. Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования и использования. [Текст] — К.: КМУГА, 1999. — 245с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована