ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ ІНДИВІДА

О.М. Рибак

Анотація


 Досліджено значення вищої освіти для індивіда на ринку праці України в умовах постіндустріальної економіки. Здійснено оцінку інвестицій в людський капітал з позиції працівника.

Ключові слова


постіндустріальна економіка; інвестиції в людський капітал; вища освіта; доходи та витрати на навчання

Посилання


Экономика образования. [Текст] / Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С.. – М.: Российское педагогическое агенство, 1998. – 30-34 c.

Черніченко Г.О. Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців. [Текст] // Університетські наукові записки. - 2007 - №3 (23), 224-226 с.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] // Монографія. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 18-20, 39-45, 94, 122, 142 – 144, 198с.

Доповідь організації з економічного співробітництва „Огляд освіти 2012” [електронний ресурс] // Перша рейтингова система Режим доступу: www.rate1/com.ua

Чекан І.А., Інвестиції в людський капітал та їх ефективність: [електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. - Режим доступу до журн.: http://mev.lac.lviv.ua/downloads /vyklad/salopan/14.pdf.

Норд Г. Л. Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону: дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» [Текст] / Г.Л. Норд. – Київ. - 2001. – 140 – 142

Букало Н.А. Економіка знань та заходи задоволення потреб споживачів у послугах вищої освіти [Текст] // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2012. — N 721. — С. 279-284.

Норкіна Т.П. Інвестиції в освіту як фактор розвитку людського капіталу. [Текст] / Т.П, Норкіна, З.О.Скарбун, І.О.Тарханова // Економіка будівництва і міського господарства. – 2008. - Том 4. - №4. – 214, 216 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована