УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ПРИ ВИНИКНЕННІ ОСОБЛИВИХ СИТУАЦІЙ

Л.В. Костюченко

Анотація


 Розглянуто проблему управління закупівлями у особливих умовах. Запропоновано схему управління закупівлями на основі функціонального підходу та відповідний інтегральний показник оцінки постачальників.

Ключові слова


закупівля; постачальник; витрати

Посилання


Бурдюг О.В. Безпека мобільних ланцюгів поставок матеріальних ресурсів при забезпеченні миротворчих місій [Електронний ресурс] // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №8 (126), 2008, Ч. 1, – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2008_8/68.pdf

Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистической менеджмент. Концепция логистики фирмы [Текст]: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 264 с.

Игонина А. Е. Управление системой закупок на основе оценки поставщика как элемента логистической цепи. Автореферат дис. на соискание уч. степ. канд.. экон. Наук. – Саратов. – 2007. – 30 с.

Крикавський Є.М., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006 р. – 340 с.

Неруш Ю.М. Логистика в схемах и таблицах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 192 с.

Миротин Л. Б., Ташбаев Ы. Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 252 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована