УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Л.М. Гурч, Г.В. Соломенко, Л.Ю. Корінна

Анотація


 Розглянуто питання управління й оптимізації логістичних витрат, як факто-рів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Узагальнено результати впливу витрат на прийняття логістичних рішень,виділено критерії їх формування. Внесено пропозиції щодо раціонального управління логістичними витратами на підприємстві.

 Рассмотрен вопрос управления и оптимизации логистических расходов, как факторов повышения конкурентоспособности предприятия. Обобщенно результаты влияния расходов на принятие логистических решений, выделены критерии их формирования. Внесены предложения относительно рационального управления логистическими расходами на предприятии.

 The problem of management and optimization of logistics costs, as factor of increas-ing competitiveness, has been considered. Generalized the results of the influence of cost of logistics solutions, selected criteria for their formation. Suggestions for rational management of logistic costs.


Ключові слова


витрати; логістика; конкурентоспроможність; расходы; логистика; конкурентоспособность; charges; logistic; competitiveness

Посилання


Голов С.Ф. Управлінський облік. ֊ [Текст] K: Лібра, 2006.

Савчук В.П. Практическая энциклопедия: [Текст] Финансовый менеджмент. — K: Издательский дом "Максимум", 2005.

Петренко CH. Контроллинг: [Текст] Учеб. пособие. -K: Ника-Центр, Эльга, 2004.

Уотерс Д. Логистика: управление цепью поставок [Текст] /Пер. с англ. -M.: ЮНИТИ, 2003. ֊ 503 с.

Крикавськш Є. Логістика. Основи теорії: Підручник. [Текст]— Львів: "Інтелект-Захід", 2004. ֊ 416c.

Окландер M. Логістичний сервіс і методика розрахунку логістичпих затрат [Текст] /Економіка України. ֊ 1998. -№ 8.

Бауерсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: [Текст] Пер c англ. – М.:Олимп-Бизне,2001. – 640с

Димарчук С. М. Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства [Текст] // Вісник ДУ ―Львівська політехніка, 2000.— № 390.— С. 20–22.

Пономарьов Ю.В. Логістика: Навч. Посіб. [Текст] – К.: Центр навч.літ., 2003., c. 217-219.

Карий О.І. Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – Національний університет ―Львівська політехніка‖, Львів, 2003

A.C. Полянська Управління витратами у системі логістичних рішень підприємства [Текст] // Вісник ДУ ―Львівська політехніка

Гурч Л.М. "Логістичне управління як фактор оптимізації витрат на тор-говельному підприємстві". Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні, СНУ, Луганськ" [Текст]. 2001 рік, травень.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована