СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О.Ю. Лащенко, В.В. Томашевська

Анотація


 У ході розвитку та реформування податкової системи на сучасному етапі недостатньо уваги приділяється розробкам у галузі фундаментальних основ оподаткування. У даній статті досліджено та обґрунтовано необхідність системного підходу щодо управління податковими ризиками та розглянуто їх сутність. Проаналізовані методи, що використовуються провідними компаніями світу для вирішення зазначених проблем з метою не тільки зниження податкових ризиків, але й визначення та впровадження змін, необхідних для підвищення ефективності податкової функції.

 В ходе развития и реформирования налоговой системы на современном этапе недостаточно внимания уделяется разработкам в отрасли фундаментальных основ налогообложения. В данной статье исследовано и обоснованно необходимость системного подхода относительно управления налоговыми рисками и рассмотрена их сущность. Проанализированные методы, которые используются ведущими компаниями мира для решения отмеченных проблем с целью не только снижения налоговых рисков, но и определения и внедрения изменений, необходимых для повышения эффэктивности налоговой функции.

 During the development and reforming of the tax system, presently there is insufficient attention being paid to developments in the basic fundamentals of taxation. This has been investigated and substantiated the need for a systematic approach to tax risk management and the examination their contents is considered in the article.The methods used by leading companies in the world to solve these problems are in order to not only reduce tax risks, but also define and implement changes necessary to improve the efficiency of the tax function.


Ключові слова


підприємство; податковий ризик; податкове планування; предприятие; налоговый риск; налоговое планирование; enterprise; tax risk; tax planning

Посилання


Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні [Текст] // Економіка України. — 2004. — № 8. — С. 11-19.

Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн [Текст] / В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. - К.: Комп'ютерпрес, 2004. - 240 с.

Антонова Ю.В. Системний підхід до управління справлянням податкових платежів в Україні [Текст] // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону". - Д.: Наука і освіта, 2004. - С.142.

Вишневський В., А. Вєткін. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб’єкта [Текст] // Економіка України. – 2010.

Егорова Е.Е. Еще раз о сущности риска и системном подходе… [Текст] // Управление риском. – 2009. – №2. – С. 9–12.

Селіверстова І.О, Лащенко О.Ю. Звітність підприємств як елемент фінансової складової економічної безпеки підприємства [Текст]

І.О. Селіверстова, О.Ю. Лащенко [Текст] // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць – К.: НАУ, 2008 – Вип.19. - с. 256 – 261.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована