ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДСЬКОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ

Т.Н. Шкода

Анотація


 В статті проаналізовано взаємозв’язок людського та інтелектуального потенціалів, відображено роль працівника підприємства у поєднанні цих потенціалів.

 В статье проанализирована взаимосвязь человеческого и интеллектуального потенциалов, отображена роль сотрудника предприятия в соединении этих потенциалов.

 Interrelation between human potential and intellectual potential is analyzed in this article. An enterprise’s employee role is represented in connection of these potentials.


Ключові слова


працівник; підприємство; людський потенціал; інтелектуальний потенціал; сотрудник; предприятие; человеческий потенциал; интеллектуальный потенциал; employee; enterprise; human potential; intellectual potential

Посилання


Бажал Ю. Знаннєва економіка: теорія і державна політика / Ю. Бажал // Економіка і прогнозування. [Текст] – 2003. - №3. – С. 77

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. рец., послесл. Р.И. Капелюшников; Предисл. М.И. Левин. [Текст] – М.: ГУВШЭ, 2003. – 672 с.

Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: Автореф. дис.... д.е.н.: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. [Текст] — К., 2002. — 36с.

Докторук Є.В. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (на прикладі підприємств машинобудування). – Дис … к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 [Текст] – Хмельницький: рукопис, 2010. – 227 с.

Экономика, основанная на знаниях: Учебное пособие / [под общ. ред. А.Л. Гапоненко]. [Текст] – М.: Издательство РАГС, 2006. – 352 с.

Жаворонкова Г.В. Роль інтелектуальної власності у формуванні системи національного розвитку / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Ярема // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світ. інтегр. процесів (Зб. наук. праць) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж.; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. [Текст] – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С. 41-45.

Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие / В.Г. Зинов. [Текст] – М.: Дело, 2003. – 512 с.

Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества / С.М. Климов. [Текст] – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 199 с.

Корнєва О.В. Використання характеристик інтелектуального потенціалу в управлінні підприємством / О.В. Корнєва // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. [Текст] – 2007. - №31-3. – С. 251-257.

Лисенко С.М. Індекс людського розвитку: політекономічний аспект: Автореф.дис. … к.е.н. [Текст] - Донецьк: ДонНУ, 2001. – 19 с.

Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: Монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. [Текст] – Донецьк, 2008. – 468 с.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: Колективна монографія / За ред. Е.М. Лібанової. [Текст] – К.: Ін-т демогр. та соц. дослідж. НАН України, 2007. – 328 с.

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України: Монографія. [Текст] – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 315 с.

Україна у вимірі економіки знань / [За ред. В.М. Гейця]. [Текст] – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку / А. Чухно // Економіка України. [Текст] – 2002. - №12. – С. 48-55.

Щелкунов В. И. Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования и использования. [Текст] — К.: КМУГА, 1999. — 245с.

Shultz T. Investment in Human Capital / T. Schultz // The Free Press New York, 1971 [Текст].


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована