РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

А.Г. Жарінова

Анотація


 У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування ролі інтелектуальної власності в стратегії економічного розвитку, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку, пріоритетним ресурсом є знання, котрі стають новою актуальною основою конкурентоспроможної діяльності економічних суб’єктів у сучасному глобальному господарстві.

 В статье изложены результаты исследований относительно определения и обоснования роли интеллектуальной собственности в стратегии экономического развития, доказано, что на сегодняшнем этапе развития, приоритетным ресурсом являются знания, которые становятся новой актуальной основой конкурентоспособной деятельности экономических субъектов в современном глобальном хозяйстве.

 In the article the results of researches are expounded in relation to determination and ground of role of intellectual property in strategy of economic development, it is well-proven that on the today's stage of development, a priority resource are knowledges which become new actual basis of competitive activity of economic subjects in a modern global economy.


Ключові слова


інформація; інтелектуальний капітал; стратегія економічного розвитку; информация; интеллектуальный капитал; стратегия экономического развития; information; intellectual capital; strategy of economic development

Посилання


Орехов А. Социальна философия собственности: на пути к новой парадигме [Текст] / А. Орехов – М.: ―Уникум-Центр‖, 2000. – 86 с.

Осипов Ю.М. Интеллект [Текст] / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – 2004. – № 5. – С. 247 – 257.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України [Текст] / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

Україна у вимірі економіки знань [Текст] / [Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М. ] ; за ред. акад. НАН України В.М. Геєця. – К.: ―Основа‖, 2006. – 592 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник [Текст] / Державний комітет статистики України; відп. за випуск І.В. Калачова – К: ДП ―Інформаційно-видавничий центр держкомстату України‖, 2009. – 350с.

Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі [Текст] / Н. Гражевська // Економіка України. – 2008. – №9. – С.54 – 63.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования [Текст] / Д. Белл; [ пер.с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – CLXX, 783 с.

Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія [Текст] / [ О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін. ] ; за ред. О.І. Амоші – Донецьк: ІЕП НАН України, 2007. – 328 с. ( НАН України. Ін-т пром-сті.)

Амоша О.І. Соціально-економічні чинники інноваційного розвитку України [Текст] / О.І. Амоша // Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: тези доп. і повідом. науково-практичної конференції. (Донецьк, 4-5 листопада 2008р.): В 2т. Т.2/ НАН України. Ін-т економіки промисловості; Редкол.: О.І. Амоша (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2008. – 344с.

Друкер П.Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества [Текст] / Питер Ф. Друкер – М.: ООО ―И.Д. Вильямс‖, 2007. – 336 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована