ОЦІНКА ДОХОДНОСТІ ТА РИЗИКІВ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

К.О. Пушенко

Анотація


 У статті висвітлено авторський погляд щодо питання оцінки доходності та ризиків портфельного інвестування за умов невизначеності. Проаналізовано сучасні процеси зростання невизначеності при формуванні інвестиційного портфелю з урахуванням світової економічної кризи і системних причин.

 Статья освещает авторский взгляд на вопрос оценки доходности и рисков портфельного инвестирования в условиях неопределенности. Проанализированы современные процессы роста неопределенности при формировании инвестиционного портфеля с учетом мирового экономического кризиса и системных причин.

 Article takes up the author's view, on the question of an estimation of profitableness and risks on portfolio investments. in the conditions of uncertainty. Analysed, the modern growing processes of uncertainty, in the formation of an investment portfolio, taking into account the world economic crisis and the system reasons.


Ключові слова


інвестиційний портфель підприємства, невизначеність, ризик, доходність, світова економічна криза, венчурні інвестиції. инвестиционный портфель предприятия, неопределенность, риск, доходность, мировой экономический кризис, венчурные инвестиции

Посилання


Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. – 448 с.

Бобылев С. Н., Гирусов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития. Учебное пособие. Изд-во Ступени, Москва, 2004. – 303 с.

Вовчак О.Д. Інвестування. – Львів «Новий Світ – 2000», 2007. – 544 с.

Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации: Курс лекций. – М.: Институт проблем глобализации (ИПРОГ), 2003. – 768 с.

Жуков В.В. Напрямки удосконалення механізму управління портфелем інвестицій // Комунальное хазяйство городов. - Научно-Технический зборник. - № 77. – C. 88-92.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М: Финансы и статистика, 1997. – 512 с.

Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций: учеб. пособие. - М.: Экономистъ, 2004. – 347 с.

Мазуренко В.І. Типи сучасних фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – Вип. 29–30. – C. 15-25.

Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. с англ. - К.: Основи, 1992. – 310 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002.– 472с.

Полозова В.М. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства // Вісник Хмельницького Національного університету. – 2009. - № 4. – Т.2. – С.– 114-116.

Проблемы предупреждения кризисов на финансовом рынке / В.В. Ковалев. Под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Г. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2008. – 251 с.

Шведов.А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. - М., Изд-во ГУ ВШЭ, 1999. – 342 с.

Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск.-М., Инфра-М,- 1994.– 245 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована