Редакційна політика

Галузь та проблематика

Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки. Журнал орієнтований на різні категорії читачів: студенти,  аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

 

Політика розділів

Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Безпека систем електронного урядування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Захист програмного забезпечення та обладнання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Криптологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Стеганографія та стегоаналіз

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Конкурентна розвідка та управління знаннями

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Приватність та захист персональних даних

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Організаційно-правові питання безпеки інформації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Управління інформаційною безпекою

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 1. Рецензування проходять всі статті.
 2. Рецензування закрите (П.І.Б. рецензента авторам не повідомляється та навпаки), а все листування між рецензентами і автором ведеться через редакцію.
 3. Кожна стаття рецензується мінімум двома рецензентами.
 4. Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі інформаційної безпеки.
 5. За результатами розгляду статті рецензент подає до редколегії звіт за спеціальною затвердженою головним редактором формою.
 6. Думка рецензента не є остаточною (носить рекомендаційний характер), остаточним є рішення редакційної колегії про можливість публікації статті.
 7. Автор може не погодитись з думкою рецензента і направити в редакцію мотивовану відповідь.
 8. У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензентів.
 9. У разі негативної рецензії на рукопис – автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.
 10. Рукопис, що отримав позитивну рецензію, передається до редакції для її підготовки до публікації.

 

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

 • до першого номеру - 1 березня;
 • до другого номеру - 1 липня;
 • до третього номеру - 1 листопада.

Терміни виходу випусків журналу:

 • перший - до 25 квітня;
 • другий - до 25 серпня;
 • третій - до 25 грудня.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Видавнича етика

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ І НЕДОБРОСОВІСНУ ПРАКТИКУ

Редакційна колегія, автори і рецензенти наукового журналу «Безпека інформації» беруть на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних етичних стандартів і принципів, заснованих на Кодексі Комітету з етики наукових публікацій.

Щоб уникнути недобросовісної видавничої практики (плагіату, незаконного привласнення чужих ідей, фальсифікації даних, навмисних спотворень і т.п.), а також для підтримки високої якості наукових публікацій редакція залишає за собою право відхилити публікацію статті в разі порушення зазначених нижче норм.

Обов'язки автора

Основна відповідальність за зміст рукопису та його відповідність встановленим нормам і критеріям лежить на авторі (колективі авторів).

Будь-який вид плагіату (видача чужої роботи за свою, надмірне запозичення, неоформлені цитати, перефразування та т.п.), а також фальсифікація або фабрикація даних в роботі і є фактом неетичної поведінки. Автор зобов'язаний вказувати роботи інших дослідників, які вплинули на зміст рукопису, у вигляді відповідних бібліографічних посилань або цитат; надавати достовірні результати своєї роботи і необхідну інформацію для можливості їх перевірки.

Всі особи, які зробили значний внесок в дослідження і брали участь в написанні статті повинні бути вказані в якості співавторів, при цьому неприпустимо вказувати осіб, які не мали відношення до створення рукопису. Остаточний варіант статті і її публікація повинні бути узгоджені з усіма авторами, які перед цим зобов'язані ознайомитися з усіма нормами і правилами підготовки, рецензування, наукового і літературного редагування тексту рукопису.

Автору не слід надавати до редакції рукопис, який вже був опублікований або знаходиться на розгляді в іншому виданні.

Норми професійної етики рецензентів

При експертній оцінці матеріалів для публікації основоположний принцип професійної діяльності рецензента полягає в абсолютній неупередженості, що несе за собою наступні зобов'язання:

 • до моменту публікації рукописи, рецензент зобов'язується не розголошувати, не передавати і не обговорювати матеріали, що рецензуються, з особами, що не одержали необхідні повноваження від редакційної колегії журналу.
 • рецензент повинен володіти достатньою компетенцією і дати обґрунтований відгук і об'єктивну оцінку запропонованого наукового дослідження, повністю уникаючи особистісної критики автора.

Етичні принципи професійної діяльності редактора

Редакційна колегія, і зокрема головний редактор, несе відповідальність за рішення про прийняття авторського рукопису до публікації і є посередником у взаєминах між автором, рецензентами і редакторами, а тому зобов'язується дотримуватися наступних загальноприйнятих положень:

 • з метою задоволення потреб авторів і читачів журналу перевіряти достовірність роботи, відповідність тематиці журналу, її наукову новизну і значущість для дослідників, ясність викладу і закінченість висновків, враховуючи наукові рецензії, думку членів редколегії та діючі юридичні вимоги з питань плагіату та авторського права .
 • забезпечувати і перевіряти прозорість редакційної діяльності на всіх етапах; при оцінюванні інтелектуального змісту статті дотримуватися норм ввічливості, справедливості і неупередженості щодо раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних і політичних поглядів, походження, громадянства та соціального становища автора, а також виключати вплив особистих інтересів, інтересів політики і бізнесу.
 • захищати конфіденційність персональної інформації авторів і не передавати для ознайомлення або копіювання неопубліковані дані та інформацію про представленої рукописи третім особам, за винятком автора, рецензентів, редакційної ради і видавця в залежності від особливих обставин. Всі ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.
 • обґрунтовувати своє рішення про відхилення статті до публікації, не залишати без уваги конфліктні ситуації, а також претензії чи скарги етичного характеру щодо опублікованих матеріалів.

 

Журнал індексується

Abstracting systems and journal databases

bulletEBSCO Information Services
bulletРоссийский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе Научной электронной библиотеки (eLIBRARY.RU)
bulletSimple Search Metadata (SSM)
bulletThe Vernadsky National Library of Ukraine
bulletScientific and Technical Library of the NAU

Web-based search systems

bulletGoogle Scholar
bulletWorldCat (OAIster)
bulletBielefeld Academic Search Engine (BASE)

Serial registries

bulletISSN
bulletUlrich's Periodicals Directory

 

Редакційна колегія

Головний редактор

д.т.н., проф. Олександр КОРЧЕНКО, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

Відповідальний секретар

к.т.н., доц. Юлія ХОХЛАЧОВА, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

Члени редакційної колегії

д.т.н., проф. Марек АЛЕКСАНДЕР, Державна вища технічна школа у Новому Сончі (м. Новий Сонч, ПОЛЬЩА)

д.т.н., проф. Мірсаід АРІПОВ, Національний університет Узбекистану ім. М. Улугбека (м. Ташкент, УЗБЕКИСТАН)

д.т.н., проф. Бахитжан АХМЄТОВ, Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмати, КАЗАХСТАН))

д.н.з дер. упр., проф. Віктор БЕСЧАСТНИЙ, Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Анатолій БІЛЕЦЬКИЙ, Національний авіаційний університет (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Євген ВАСІЛІУ, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса, УКРАЇНА)

д.т.н., доц. Сергій ГНАТЮК, Національний авіаційний університет (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Іван ГОРБЕНКО, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, УКРАЇНА)

д.т.н., с.н.с. Сергій ЄВСЄЄВ, Харківський національний економічний університет (м. Харків, УКРАЇНА)

д.пед.н., проф. Ґульнур ЖАНҐІСІНА, Центрально-Азіатський університет (м. Алмати, КАЗАХСТАН)

д.н., проф. Піотр ЗАВАДСКІ, Сілезький університет технологій (м. Глівіце, ПОЛЬЩА)

д.т.н., проф. Микола КАРПІНСЬКИЙ, Університет у Бєльсько-Бялій (м. Бєльсько-Бяла, ПОЛЬЩА)

д.т.н., проф. Георгій КОНАХОВИЧ, Національний авіаційний університет (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Валерій ЛАХНО, Європейський університет (м. Київ, УКРАЇНА)

д.ю.н., проф. Анатолій МАРУЩАК, Національна академія СБУ (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Володимир МОХОР, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова (м. Київ, УКРАЇНА)

д. філос., проф. Роберто МУҐАВЕРО, Університет Риму «Тор Вергата» (м. Рим, ІТАЛІЯ)

д.т.н., проф. Андрій ПЕЛЕЩИШИН, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Олександр ПОТІЙ, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Станіслав РАЙБА, Університет у Бєльсько-Бялій (м. Бєльсько-Бяла, ПОЛЬЩА)

к.т.н., доц. Нургуль СЄЙЛОВА, Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмати, КАЗАХСТАН)

д.ю.н., проф. Євген СКУЛИШ, Національна академія Служби безпеки України (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Олексій СМІРНОВ, Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Катерина СОЛОВЙОВА, Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Ігор ТЕРЕЙКОВСЬКИЙ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., доц. Еміль ФАУРЕ, Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Володимир ХАРЧЕНКО, Національний авіаційний університет (м. Київ, УКРАЇНА)

к.т.н., доц. Чженгбінг ХУ, Класичний університет Центрального Китаю (м. Ухань, КИТАЙ)

д.т.н., проф. Михайло ШЕЛЕСТ, Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (м. Миколаїв, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Леонід ЩЕРБАК, Національний авіаційний університет (м. Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Максим ЯВІЧ, Грузинський університет банку (м. Тбілісі, ГРУЗІЯ)ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory