РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ОПЕРАТОРІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

В'ячеслав Данилович Кузовик, Олена В'ячеславівна Булигіна, Артем Дмитрович Гордєєв

Анотація


Сучасна медицина орієнтована на впровадження неінвазійних засобів діагностики та прогнозування дизфункцій організму операторів екстремальних видів діяльності (ОЕВД). Для професійного відбору ОЕВД створюються спеціальні програмні системи оцінювання їх психофізіологічного стану. Проте, дослідження показали, що існуючі системи професійного відбору ОЕВД мають ряд недоліків, основні з яких є наступними: обмежене використання гнучких спеціалізованих баз даних та програмних систем з графічним інтерфейсом призначеним для медика-спеціаліста, що призводить до зниження ефективності професійного відбору ОЕВД; суб’єктивізм експертного рішення щодо професійного відбору ОЕВД; нерозроблені методики практичної реалізації комплексних досліджень психофізіологічного стану організму ОЕВД.

Представлена система прийняття рішень представляє собою комп’ютеризованутрьохетапну експертну систему з базою даних та базою знань, що надає можливість медику-спеціалісту досліджувати динамікукількісних параметрів електроенцефалограми, кефалограми та біологічних параметріворганізмуОЕВД, з урахуванням їх типу темпераменту.

В результаті досліджень розроблено програмне забезпечення на основі програмного середовища MatLabта отримано нормовані значення кількісних параметрів кефалографії, електроенцефалографії, біологічних аналізів кровіантарктичних зимівників певного типу темпераменту. Завдяки отриманим результатам можна не тільки оцінювати поточний психофізіологічний стан організму антарктичних зимівників, а й прогнозувати його зміну.

Отримані результати досліджень можна використати в медичній сфері трансплантології для підбору донорів, або контролю процесу реабілітації після пересадки внутрішніх органів.


Ключові слова


Система прийняття рішень; програмне забезпечення; психофізіологія; процес ідентифікації; електроенцефалографія.

Посилання


Швець А.В. Інформаційна технологія психофізіологічного оцінювання надійності діяльності та підтримки працездатності військових операторів : автреф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора медичних наук: спец. 14.01.03 «Медична і біологічна інформатика та кібернетика» / Швець Андрій Володимирович; Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української військово-медичної академії МО України. – Київ, 2015. – 47с., включ. обкл.: іл., табл.

Психофізіологічний супровід антарктичних експедицій: методичні рекомендації / Є.В. Моісеєнко, В.І. Сухоруков, С.А. Мадяр, О.М. Бакуновський; НАН України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця. – К. : [б. в.], 2006. – 35 с. – Б. ц.

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для вузов / Бодров В.А. – 2-е издание. – М.: ПЕР СЭ, 2006 – 511 с. – (Современное образование). – ISBN: 5-9292-0156-0.

Ломов Б.Ф. Справочник по инженерной психологии / Ломов Б.Ф. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 368 с. – ISBN: 978-5-458-36444-7.

Моісеєнко Є.В. Вимоги до стану здоров’я та медичного обстеження фахівців експедиційної діяльності української національної антарктичної програми / Є.В. Моісеєнко. – Методичні рекомендації. – Київ, 2005. – 35 с.

Інформаційна технологія психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ України [Монографія] / С.М. Злепко, Л.Г. Коваль, М.Т. Бондарчук та ін. – Винниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. – 154 с.

Уэйберг Р.С. Основы психологии спорта и физической культуры / [Уэйберг Р.С., Гоулд Д.] ; под. ред. Г. Ложкина. –Киев: Изд-во «Олімпійська література», 1998. – 334 с. – ISBN 0-87322-812-X.

Поворинский А. Г. Пособие по клинической электроэнцефалографии: учебное пособие / А. Г. Поворинский, В.А. Заболотных; Ин-т физиологии им. И.П. Павлова АН СССР. – Л.: Наука, 1987. – 64 с. – Библиогр.: С. 58-61.

Сивер Д. Майнд машины. Открываем заново технологию аудио-визуальной стимуляции [Електронний ресурс]/ Д. Сивер; пер. с англ. Никонов В., Патрушев А. – Электронная библиотека «Куб»: 2008. – 184 с. – Режим доступу: http://www.koob.ru/siever_dave/rediscovery. – Назва з екрану.

Кузовик В. Д. Методика планування експериментальних досліджень психофізіологічного стану головного мозку / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2014. – № 1. – С. 174 – 181.

Кузовик В.Д.Діагностика і прогнозування психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв // Журнал «Клінічна інформатика і телемедицина». – Т. 10 (11), 2014. – С. 18-19.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.