ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Т.В. Полінчик-Ярова

Abstract


Розглянуто важливість інформаційного забезпечення як основної складової прийняття ґрунтовних управлінських рішень в конкурентному середовищі. Розглянуто доцільність проведення маркетингових досліджень. Проаналізовано  поняття „маркетингові дослідження”, класифікація та види. Запропоновано авторське визначення поняття „маркетингові дослідження” та їх класифікація.

References


Войчак А.В. Меркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

Мостенська Т.Л. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000, . – 320 с.: ил. – (Серия “Маркетинг для профессионалов”)

Маркетинг Менеджмент. Научное издание./ Под ред. Д.э.н., проф., академика АЭН Украины, зав. Кафедрой маркетингового меннеджмента Донецкого государственного университета экономики и торговли им. Михаила Тугана-Барановского Л.В. – Донецк: ДонГУЭТ 2001. – 594 с.

Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560 с.: ил.

Market Research Socіety (MRS) / [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// www.marketresearch.org.uk, перевод «МИК «ГОРТИС».

Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Концорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999. – ХІІ, 804 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.