ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

К.О. Бояринова, Т.М. Бацалай

Abstract


Розглянуто інтелектуальний капітал у якості інструменту інноваційного розвитку. Розкрито зміст, виявлено напрями та можливості використання складових інтелектуального капіталу для інноваційного розвитку.

References


Крупка Я. Д. Інтелектуальний капітал у підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] / Я. Д. Крупка, І. П. Хвищун // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірн наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2008. – Вип. 5 (20). – Ч. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_1/zbirnuk_O_FN_5_Ч_1_323.pdf

Непляха Ю. В. Сутність та структура інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / Ю. В. Непляха – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/30011.doc.htm

Пронина И. В. Интеллектуальный капитал: сущность, структура, функции [Электронный ресурс] / И. В. Пронина // Аналитика культурологии: научный журнал [электронный ресурс]. – Тамбов, 2008.- № 2 (11) . – Режим доступа: http://analiculturolog.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=488

Карачун Г. В. Чтоб стоилось…управление человеческим капиталом в контексте стоимости компании [Электронный ресурс] / Г. В. Карачун // Креативная экономика. – С. 53-59 – Режим доступа: http://creativeconomy.ru/mag_arch/CE2007/ce0709/07.pdf

Мних О. Б. Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні вартості машинобудівного підприємства та інноваційній діяльності [Електронний ресурс] / О. Б. Мних // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2008. – № 623 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2008_623/23.pdf

IFAC. 1998. Measurement and Management of Intellectual Capital.

Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев — М. : Academia, 1998. — 640с. — Бібліогр.: с.607-625. — ISBN 5-87444-066-6.

Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку / А. Чухно // Економіка України. – 2002. - №12. – С.61-67.

Цибульов П. Кількісна оцінка інтелекту / П. Цибульов // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 12. – С. 51 –55.

Балашов Е.Л. Управление интеллектуальным капиталом организации (на примере консалтинговой компании): автореф. дис. канд. экон. наук [Электронный ресурс] / Е.Л. Балашов; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2009. – Режим доступу: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/avtoreferat_Balasov.pdf

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал [Текст]: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э.Брукинг. – СПб.и др. : Питер, 2001. – 287 с. – (Теория и практика менеджмента). – Пер. изд.: Intellectual Capital / A. Brooking. – London et al., s.a. – 5000 экз. – ISBN 5-318-00249-8.

Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – №11. – С. 16-26.

Махомет Ю. В. Сутнісна характеристика та структура інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Махомет // Економічний простір. – 2009. – № 25 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/mahomet.htm

Гальків Л.І. Людський капітал: базисні поняття та концептуальні положення / Л.І. Гальків // Науковий вісник НЛТУ України: збірн. наук-техн. праць. – 2008. – вип. 18.9. – C. 187-191.

Журавльова І.В. Концептуальний підхід до розроблення стратегії розвитку структурного капіталу підприємства / І.В. Журавльова [Електронний ресурс] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 628. С. 499-505. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/VNULP/Ekonomika/2008_628/79.pdf

Об’єкти інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=10240835

Кендюхов О.В. Ефективність управління клієнтським капіталом / О.В. Кендюхов [Електронний ресурс] // Економіка промисловості. – 2008. – № 43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/eprom/2008_43/st_43_04.pdf

Шпак Н. О. Сутність та класифікаційні ознаки інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Шпак, Н. Б. Білоус. – Режим доступу: http://nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/v39ek45.doc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.