Том 8, № 1-2 (2012)

Зміст

Статті

НОВI МАСИ ЗIР, РОЗРАХУНОК ПРЯМИМИ МЕТОДАМИ PDF
М. А. Бабенко, В. А. Захожай 6-12
НАВКОЛОСОНЯЧНЕ ЗОРЯНО-СУБЗОРЯНЕ ОТОЧЕННЯ. I. РОЗТАШУВАННЯ В ГАЛАКТИЦI I КАТАЛОГИ PDF
В. А. Захожай, М. А. Бабенко 13-21
Фiзичний механiзм майбутнього роздiлення ядра комети 103Р/Хартлi 2 PDF
Л. В. Ксанфомалiтi, К. І. Чурюмов 22-27
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМКНЕНИХ ОРБIТ НАВКОЛО ТРИВIСНИХ ГАЛАКТИК, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ, ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ PDF
В. А. Антонов, О. А. Железняк, А. А. Терещенко 28-30
УЗАГАЛЬНЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ТОЛМЕНА–БОНДI PDF
М. П. Коркина, Е. М. Коптева 31-33
Прогноз максимуму сонячної активностi у 24-му циклi PDF
В. Г. Лозицький, В. М. Єфiменко 34-37
Космiчнi мiсiї до ядер комет — ключi для розумiння космогонiї Сонячної системи PDF
К. І. Чурюмов 38-48
ТЕРМОДИНАМIЧНА ЕВОЛЮЦIЯ ЗЕМЛI ТА МАРСА З УТВОРЕННЯМ ОКЕАНУ, ВIЛЬНОГО АТМОСФЕРНОГО КИСНЮ ТА ВИНИКНЕННЯМ ЖИТТЯ PDF
Р. Я. Белевцев, К. И. Чурюмов, С. Д. Спивак, Е. К. Мельник 49-54
СТРУКТУРА РЕНТГЕНIВСЬКОГО ДЖЕТУ КВАЗАРА 3С 273 PDF
A. V. Bogdan, V. V. Marchenko, B. I. Hnatyk 55-57
СПIВСТАВЛЕННЯ МАГНIТНИХ ПОЛIВ В СПОКIЙНИХ ПРОТУБЕРАНЦЯХ, ВИМIРЯНИХ ПО ЛIНIЯХ D3 HeI I H PDF
О. А. Ботыгина, В. Г. Лозицкий 58-61
Автоматизований пристрiй визначення астрономiчних координат PDF
В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, І. М. Коберник 62-65
КОСМОЛОГIЧНА МОДЕЛЬ З IДЕАЛЬНОЮ РIДИНОЮ PDF
А. А. Егурнов, М. П. Коркина 66-70
Просторовий розподiл астероїдiв поблизу орбiти Землi в рiзнi пори року PDF
А. М. Казанцев, І. В. Сердюков 71-74
Дослiдження спектрiв комети 81Р/Wild 2, отриманих в березнi–квiтнi 2010 року PDF
К. І. Чурюмов, В. О. Пономаренко, В. В. Клещонок, О. Р. Баранський, Н. С. Коваленко 75-79
Утворення смугових структур у пилових хвостах комет PDF
С. В. Харчук, П. П. Корсун 80-86
ПРИЧИНИ РОЗХОДЖЕННЯ ДАНИХ ФОТОМЕТРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ГАЛIЛЕЄВИХ СУПУТНИКIВ IЗ ЗЕМЛИ ТА З КОСМОСА PDF
А. И. Клянчин, В. В. Прокофьева-Михайловская 87-90
Оптична спектроскопiя комети 103Р/Hartley 2 в жовтнi 2010 року PDF
К. І. Чурюмов, В. О. Пономаренко, В. В. Клещонок, А. М. Мозгова, М. А. Кузнєцов 91-95
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 8-КIЛОГАУССОВОГО МАГНIТНОГО ПОЛЯ У СОНЯЧНIЙ ПЛЯМI PDF
В. Г. Лозицкий, Н. И. Лозицкая 96-100
Методика багатостадiйного пошуку оптимiзованих фотоiонiзацiйних моделей свiтiння високометалiчних небулярних об’єктiв PDF
Б. Я. Мелех, Н. В. Гаврилова, М. М. Сокiл 101-103
РIЗНI ВИДИ МIСЯЧНО-СОНЯЧНОГО ЦИКЛУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВIКУ МIСЯЦЯ PDF
В. В. Михальчук 104-107
НАВКОЛОСОНЯЧНЕ ЗОРЯНО-СУБЗОРЯНЕ ОТОЧЕННЯ. II. КЛАСИФIКАЦIЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
В. А. Захожай, М. А. Бабенко 108-118
НАВКОЛОСОНЯЧНЕ ЗОРЯНО-СУБЗОРЯНЕ ОТОЧЕННЯ. III. СТАТИСТИЧНI ЗВ’ЯЗКИ ТА ФУНКЦIЇ РОЗПОДIЛУ PDF
В. А. Захожай, М. А. Бабенко 119-128
РIВНОВАГА ТА СТIЙКIСТЬ ТОНКОГО ТОРА В ГРАВIТАЦIЙНОМУ ПОЛI ГАЛАКТИКИ PDF
О. А. Железняк, А. А. Терещенко 129-135
Магнiтне поле планет, супутникiв i астероїдiв PDF
А. П. Вiдьмаченко 136-148
КАТАЛОГ 59 КОМЕТ, ЯКI ПРОХОДЯТЬ ПЕРИГЕЛIЇ СВОЇХ ОРБIТ В 2013 Р. PDF
К. И. Чурюмов 149-152
Чисельне моделювання процесу прискорення заряджених частинок в турбулентнiй замагнiченiй плазмi PDF
М. В. Сидоренко, В. В. Марченко 153-159
Рентгенiвськi спектри АЯГ з сильними емiсiйними лiнiями PDF
А. В. Тугай, А. А. Василенко, Т. А. Заєць 160-165
АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА РАДIОСИГНАЛIВ ПРИ СПОСТЕРЕЖЕННI МЕТЕОРIВ МЕТОДОМ ЗАГОРИЗОНТНОГО ЗОНДУВАННЯ PDF
В. С. Вовк, Н. А. Калюжный, Е. С. Козырев, А. В. Шульга 166-170
ДИСТАНЦIЙНА ОЦIНКА ПОРИСТОСТI ПОВЕРХНI ДЕЯКИХ АСТЕРОЇДIВ PDF
Ю. Е. Ю.Е.Навроцкий 171-174
Спостереження нестацiонарної атмосфери Мiсяця та деякi її параметри PDF
К. І. Чурюмов, О. О. Бережний, В. О. Пономаренко, О. Р. Баранський, Т. К. Чурюмова, В. В. Клещонок, А. М. Мозгова, Н. С. Коваленко, В. В. Шевченко, Е. А. Козлова, Ю. В. Пахомов, Ю. І. Велiкодський 175-181
Концепцiя побудови регiональної геоiнформацiйної системи Чернiгiвської областi PDF
В. І. Зацерковний 182-194
Люмiнесцентний континуум та пробiги батькiвських та дочiрнiх молекул в комi комети C/2009 K5 (McNaught) за спектральними спостереженнями в березнi–квiтнi 2010 року PDF
К. І. Чурюмов, В. О. Пономаренко, В. В. Клещонок, О. Р. Баранський, І. В. Лук’яник 195-199
Про походження ретроградних супутникiв планет PDF
К. О. Радченко 200-208
АНАЛIЗ СОНЯЧНИХ ФАЗОВИХ ФУНКЦIЙ СУПУТНИКА ЮПIТЕРА КАЛIСТО PDF
В. И. Шавловский 209-211
Порiвняльний аналiз методiв класифiкацiї лiсiв гiрської мiсцевостi за матерiалами знiмання супутника RapidEye PDF
А. В. Шпак 212-216


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855