Том 7, № 1-2 (2011)

Зміст

Статті

ДОСЛIДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ НЕБУЛЯРНОЙ ЕМIСIЇ HeII У СПЕКТРАХ НИЗЬКО-МЕТАЛIЧНИХ HII ОБЛАСТЕЙ IЗ ЦИФРОВОГО ОГЛЯДУ НЕБА СЛОАНА PDF
К. Б. Агиенко 7-10
ПОВЕДIНКА МЕТАЛОВМIСНИХ МОЛЕКУЛ ПРИ ВХОДЖЕННI МЕТЕОРIВ В АТМОСФЕРИ МАРСА, ЮПIТЕРА ТА ТИТАНА PDF
A. А. Berezhnoy 11-15
Динамiка системи подвiйних чорних дiр в квазарi OJ287 PDF
А. В. Богдан, Б. І. Гнатик 16-18
Новий варiант методики стереофотограмметричного знiмання мiсцевостi PDF
В. Г. Бурачек, В. І. Зацерковний, В. Ю. Беленок 19-23
Природа космiчних променiв надвисоких енергiй у свiтлi останнiх даних експерименту AUGER PDF
Р. Б. Гнатик 24-27
Вiд пульсацiй Сонця до хвильової природи структуризацiї планетної системи PDF
М. Ю. Скульський 28-33
АНАЛIЗ РАДIОСПОСТЕРЕЖЕНЬ СПОКIЙНОГО СОНЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕКАМЕТРОВОГО ТЕЛЕСКОПА УТР-2 PDF
A. А. Коваль 34-41
ЗМIНА ТЕМПЕРАТУРИ ВЕРХНЬОЇ АТМОСФЕРИ ЗЕМЛI НАД УРАГАНАМИ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ВИМIРЮВАННЯМИ PDF
Л. В. Козак, С. Г. Пилипенко 42-47
ДОСЛIДЖЕННЯ УРАГАНIВ ДИСТАНЦIЙНИМИ СПЕКТРАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ: ПОЛЯРИМЕТРIЇ, IНФРАЧЕРВОНОЇ ТА МАС-СПЕКТРОСКОПIЇ PDF
A. П. Кучеров, Я. Е. Паздрий 48-55
Структура магнiтних полiв у слабких сонячних спалахах на фотосферному та хромосферному рiвнях PDF
В. Г. Лозицький, О. С. Андрiєць 56-59
Спiвставлення магнiтних полiв в активних протуберанцях, вимiряних по лiнiях D3HeI та H PDF
В. Г. Лозицький, О. А. Ботигiна 60-62
Особливостi зеєманiвського розщеплення лiнiй з малими факторами Ланде у спектрi сонячної плями PDF
В. Г. Лозицький, А. І. Клюєва 63-69
СТРУКТУРА ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ СТРУМЕНIВ НА ОСНОВI РЕНТГЕНIВСЬКИХ ТА РАДIО ДАНИХ PDF
V. V. Marchenko, K. Sukach, D. Sokolov, I. Komok, O. Sushchov 70-73
Пошук нетеплового рентгенiвського випромiнювання вiд найближчих скупчень галактик iз великомасштабними спалахами активних ядер галактик PDF
В. О. Маслюх, Б. І. Гнатик, М. Островськi, Л. Ставаж 74-77
ОЦIНКА ПОРИСТОСТI ВЕРХНЬОГО ШАРУ ГРУНТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ДЕТАЛЕЙ МIСЯЦЯ PDF
Ю. Е. Навроцкий 78-87
Геоiнформацiйний аналiз даних дистанцiйного зондування для прогнозування ймовiрностi виникнення лiсових пожеж PDF
A. В. Шпак, О. О. Железняк 88-92
ДОСЛIДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТI ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНО ПРОЗОРИХ ФЕРИМАГНЕТИКIВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ ШВИДКОДIЮЧИХ ФОТОПОЛЯРИМЕТРIВ PDF
A. В. Скрипец, В. Д. Тронько, М. М. Асанов 93-98
ПРО ВПЛИВ НЕГРАВIТАЦIЙНИХ СИЛ НА ДИНАМIКУ КОМЕТ PDF
Д. В. Кравченко 99-103
Кореляцiя космiчних променiв надвисоких енергiй з найближчими джерелами PDF
О. Сущов, Б. І. Гнатик, О. Кобзар, В. В. Марченко 104-107
Стохастичне прискорення космiчних променiв в областi гальмування релятивiстських струменiв в блазарах PDF
М. В. Сидоренко, Б. І. Гнатик, В. В. Марченко 108-113
Рентгенiвське випромiнення галактик з емiсiйними лiнiями PDF
A. В. Тугай, А. А. Василенко 114-116
ОСОБЛИВОСТI МОРФОЛОГIЇ I ГЕОЛОГIЇ ПОВЕРХНI СУПУТНИКА ЮПIТЕРА ЄВРОПИ PDF
А. П. Видьмаченко, А. В. Мороженко, А. И. Клянчин 117-132
АСИМЕТРIЯ ВIДБИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПIВКУЛЬ СУПУТНИКА ЮПIТЕРА ЄВРОПИ PDF
А. П. Видьмаченко, А. В. Мороженко, А. И. Клянчин, В. И. Шавловский, Ю. С. Иванов, Н. М. Костогрыз 133-144
МЕТЕОРИТИ ЯК ПРИРОДНI ДЕТЕКТОРИ ДУЖЕ ВАЖКИХ ЯДЕР ГАЛАКТИЧНИХ КОСМIЧНИХ ПРОМЕНIВ: ДЕЯКI АСПЕКТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ТРЕКIВ PDF
A. B. Aleksandrov, A. V. Bagulya, M. S. Vladimirov, L. A. Goncharova, А. I. Ivliev, G. V. Kalinina, L. L. Kashkarov, N. S. Konovalova, N. M. Okateva, N. G. Polukhina, A. S. Roussetski, N. I. Starkov, V. A. Tsarev 145-149
АСТЕРОЇД ГОЛОВНОГО ПОЯСУ 3628 BOZNEMCOVA ЯК МОЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО LL6-ХОНДРИТIВ PDF
V. A. Alexeev, V. D. Gorin, L. L. Kashkarov, G. K. Ustinova 150-154
ФОТОПОЛЯРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРIВ ПОЛЯРИЗАЦIЙНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ PDF
М. М. Асанов, Е. В. Кожохина, И. В. Линчевский, А. В. Скрипец, В. Д. Тронько 155-160
МОДЕЛЬНА ОЦIНКА КУТОВИХ РОЗМIРIВ ОБЛАСТI РАДIАЦIЇ МОЛОДИХ МЕТЕОРНИХ ПОТОКIВ PDF
А. В. Багров, Г. Т. Болгова, А. П. Карташова, В. А. Леонов, Н. А. Сорокин 161-165
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ШИРОКИХ МЕТЕОРНИХ ПОТОКIВ В РЕЗУЛЬТАТI БАГАТОЕТАПНОГО РОЗПАДУ КОМЕТНИХ ЯДЕР PDF
А. В. Багров, Г. Т. Болгова, А. П. Карташова, В. А. Леонов, Н. А. Сорокин 166-170
ДОСЛIДЖЕННЯ СПАЛАХОВОЇ АКТИВНОСТI КОМЕТ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МIЖПЛАНЕТНИХ МЕТЕОРНИХ ПОТОКIВ PDF
А. В. Багров, Г. Т. Болгова, А. П. Карташова, В. А. Леонов, Н. А. Сорокин 171-174
ПРО ТЕРМОДИНАМIЧНУ МОДЕЛЬ ЗЕМЛI PDF
Р. Я. Белевцев 179-184
ПОВЕДIНКА АТОМIВ NA У МIСЯЧНIЙ ЕКЗОСФЕРИ ПIД ЧАС ДIЇ МЕТЕОРНИХ ПОТОКIВ PDF
A. A. Berezhnoy, K. I. Churyumov, V. V. Shevchenko, A. A. Buchachenko, O. R. Baransky, T. K. Churyumova, V. V. Kleshchenok, E. A. Kozlova, V. O. Ponomarenko, A. V. Stolyarov, O. V. Tvorun 185-189
ПАЛЛАСИТИ: ОПРОМIНЕННЯ КОСМIЧНИМИ ПРОМЕНЯМИ ТА УДАРНО-ТЕПЛОВА IСТОРIЯ ЗА ДАНИМИ ТРЕКОВИХ I ТЕРМОЛЮМIНЕСЦЕНТНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ PDF
А. И. Ивлиев, Г. В. Калинина, Л. Л. Кашкаров, Н. Г. Полухина, В. А. Царев 190-194
КАТАЛОГ I ДIАГРАМИ ГРОТРIАНА ДЛЯ ЛIНIЙ МУЛЬТИПЛЕТ ЗАЛIЗА FeI I FeII, ЩО СПОСТЕРIГАЮТЬСЯ У МЕТЕОРНИХ I КОМЕТНИХ КОМАХ PDF
В. А. Бронштен, К. И. Чурюмов, В. А. Пономаренко, В. Г. Кручиненко, Т. К. Чурюмова, А. В. Мозговой, Е. М. Мозговая, М. И. Сербова 195-201
Аналiз вимог до точностi аерокосмiчних знiмкiв та цифрових карт i розробка пiдходiв щодо їх пiдвищення PDF
В. Г. Бурачек, В. І. Зацерковний, В. Ю. Беленок 202-207
Оптичнi спектри комет PDF
К. І. Чурюмов, Л. С. Чубко, В. О. Пономаренко 208-220
Морфологiчнi особливостi пилових джетiв в комi комети 81Р/Вiлда 2 PDF
К. І. Чурюмов, В. В. Клещонок, О. Р. Баранський, В. О. Пономаренко 221-224
УТОЧНЕННЯ МIСЦЯ ПАДIННЯ МIДНОГО IМПАКТОРА НА ЯДРО КОМЕТИ 9Р/ТЕМПЕЛЯ 1 I ПIДТВЕРДЖЕННЯ РОЗМIРIВ ШТУЧНОГО КРАТЕРУ, ЩО УТВОРИВСЯ НА ЯДРI PDF
К. И. Чурюмов, В. Г. Кручиненко, Л. С. Чубко, А. П. Кучеров, Т. К. Чурюмова, В. А. Пономаренко 225-226
КАТАЛОГ ФIЗИЧНИХ ПАРАМЕТРIВ 100 ДОВГОПЕРIОДИЧНИХ КОМЕТ 1980–2004 РР. З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЕЛОНГАЦIЇ ВIД СОНЦЯ PDF
А. С. Гулиев, К. И. Чурюмов, У. Д. Поладова, Л. С. Чубко 227-229
Орбiтальна еволюцiя комет 95Р/Хiрон, 39Р/Отерма, 29Р/Швассмана–Вахмана 1 i 33-х Кентаврiв PDF
Н. С. Коваленко, К. І. Чурюмов, Ю. Г. Бабенко 230-233
СТАТИСТИЧНI РОЗПОДIЛИ ОРБIТАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТIВ КЕНТАВРIВ PDF
Н. С. Коваленко 234-240
ТЕПЛОВI ВИБУХИ КОМЕТНИХ ЯДЕР В АТМОСФЕРI ЗЕМЛI PDF
В. Г. Кручиненко, К. И. Чурюмов, Т. К. Чурюмова, О. К. Мельник 241-244
РОЗВИТОК СПАЛАХУ БЛИСКУ КОМЕТИ ХОЛМСА — МОДЕЛЬ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Н. В. Куликова, В. И. Тищенко 245-251
МЕТЕОРНI ЧАСТИНКИ IЗ НЕЯВНО ВИРАЖЕНИМИ ГIПЕРБОЛIЧНИМИ ОРБIТАМИ PDF
А. К. Маркина, Л. Я. Скобликова 252-257
Космiчнi променi вiд вибухiв Гiпернових PDF
В. О. Маслюх, Б. І. Гнатик 258-261
АСТЕРОЇДИ ТА КОМЕТИ — СТОЛIТНIЙ ЮВIЛЕЙ ВIДКРИТТIВ, СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ДОСЛIДЖЕНЬ В КРИМУ PDF
В. П. Таращук 262-270
КОМПЛЕКСИ МАЛИХ ТIЛ В СОНЯЧНIЙ СИСТЕМI PDF
А. К. Терентьева, С. И. Барабанов 271-276
АСТРОБЛЕМИ: ТЕМПИ ВIДКРИТТЯ, ПРОСТОРОВО-ВIКОВИЙ РОЗПОДIЛ, IЛЛIНЕЦЬКИЙ ПРИКЛАД PDF
А. А. Вальтер 277-284
I.С.АСТАПОВИЧ ТА КОМЕТНА ПРИРОДА ТУНГУСЬКОГО МЕТЕОРИТА 1908 РОКУ PDF
Э. М. Дробышевский 285-293
ЖИТТЯ I НАУКОВА ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОФЕСОРА АСТРОНОМIЇ IГОРЯ СТАНIСЛАВОВИЧА АСТАПОВИЧА (1908–1974) (до 100-рiччя вiд дня народження) PDF
А. К. Терентьева, К. И. Чурюмов 294-303
СПОГАДИ ПРО ВЧИТЕЛЯ — IГОРЯ СТАНIСЛАВОВИЧА АСТАПОВИЧА PDF
В. А. Смирнов 304-310
ЧЕТВЕРТА МIЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦIЯ “КОМЕТИ, АСТЕРОЇДИ, МЕТЕОРИ, МЕТЕОРИТИ, АСТРОБЛЕМИ I КРАТЕРИ” (КАММАК–2008) PDF
К. И. Чурюмов 311-313


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855